Stanka Parac Damjanović, Balkanska mreža za lokalnu demokratiju: OCD i lokalne vlasti su „prirodni“ partneri

Published on:

Stanka Parac Damjanović, viša trenerica i pedagog, ima dugogodišnje profesionalno iskustvo kao NVO praktičar koji radi na razvoju civilnog društva, obrazovanju za aktivno građanstvo i dobrom upravljanju na lokalnom nivou. Njena primarna oblast angažovanja odnosi se na izgradnju kapaciteta, istraživanje i aktivnosti na podizanju svesti usmerene na organizacije civilnog društva i lokalne samouprave. Dugogodišnji rad sa agencijama lokalne demokratije (LDA) postao je inspiracija za iniciranje prekogranične i regionalne saradnje koja povezuje lokalne zajednice te angažovanje agencija u regionalnoj interkulturalnoj razmeni i participativnom kreiranju politike lokalnog razvoja čime se kontinuirano stvara zajednica dobre prakse.

Koje su to snage i prednosti regionalne mreže kao što je BNLD?
Glavna snaga BNLD-a je dvostruka: jake i održive Agencije za lokalnu demokratije kao osnivači BNLD-a kao stub regionalne mreže s jedne strane, i zajedničke vrednosti i izjava o misiji koja podržava pristup odozdo prema gore, ali i lokalno vlasništvo nad demokratskim reformama i aktiviranje građana širom regiona da se približe procesu evropskih integracija.
Više od dvadeset godina zajedničkog rada u ostvarivanju zajedničkih vrednosti naša je dodatna snaga, čime se obezbeđuje osnova za izgradnju organizacionih kapaciteta i specifičnog institucionalnog pamćenja u oblasti decentralizacije i reformisanja sistema lokalne samouprave u regionu.

Kao regionalni akter koje je to prvo pitanje kojim biste se bavili?
Primarna oblast aktivnosti BNLD-a odnosi se na promociju principa dobre lokalne uprave, razvijanje participativnih pristupa i mehanizama učešća građana u kreiranju politika/odlučivanja. Javne konsultacije u kreiranju politika, aktivno građanstvo, principi transparentnosti i odgovornosti, inkluzivni lokalni razvoj su ključna pitanja kojima se bavimo kroz širok spektar lokalnih i regionalnih projekata koji uključuju različite delove lokalne zajednice, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i marginalizovane grupe.
Misija BNLD -a je da osnaži saradnju između organzacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

Šta smatrate ključnim za uspješnu saradnju?
Smatramo da je saradnja između civilnog društva i lokalnih vlasti ključni preduslov za prepoznavanje OCD kao relevantnog i pouzdanog partnera u ukupnom reformskom procesu. Štaviše, OCD i lokalne vlasti su „prirodni“ partneri i pokretači promovisanja vrednosti EU i standarda dobrog demokratskog upravljanja. Pored toga, savetodavna i nadzorna uloga organizacija civilnog društva sa posebnim fokusom na efikasno sprovođenje mera politika stvara čvrstu osnovu za permanentno obrazovanje za aktivno građanstvo, građanske inicijative koje doprinose odgovornom radu lokalnih javnih vlasti.

Na koju svoju aktivnost ste najviše ponosni?
Svakako postoji veliki broj aktivnosti koje smo do sada razvili i realizovali na lokalnom i regionalnom nivou. One su evoluirale paralelno sa našim organizacionim kapacitetima za upravljanje i koordinaciju projekata lokalne, prekogranične i regionalne saradnje. Tako je, na primer, mreža LDA bila angažovana na organizovanju velikog programa regionalnog pomirenja u okviru instrumenta EU za stabilnost koji se odvijao u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

“Regionalni dogovor mladih za Evropu/Regional Youth Compact for Europe” je još jedna uspešna priča na koju smo ponosni. Ova višegodišnja inicijativa za saradnju koja uključuje grupe mladih iz različitih lokalnih zajednica i intenzivnu izgradnju kapaciteta i međukulturalnu razmenu jedna je od naših najnovijih vodećih inicijativa koja našu Mrežu stavlja na mapu relevantnih regionalnih tematskih OCD. Projekti Monumental 9 i CulTours doprineli su daljem jačanju naših kapaciteta u kulturnom učešću mladih i valorizaciji kulturnog nasleđa kao lokalnog razvojnog resursa.

Konačno, naše zajednički razvijeno “Umrežavanje OCD za bolju lokalnu upravu” nam je omogućilo da stvorimo adekvatne digitalne alate za učešće, alate za zagovaranje, onlajn učenje i resursni centar za razvoj civilnog društva i održive mehanizme za učešće i građanske inicijative na lokalnom nivou.